Middels uitvoeringsverordening (EU) 2018/724 en uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 moet vanaf 20 juni 2018 een aanvullend recht op bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika worden toegepast.

In artikel 4 lid 1 van de uitvoeringsverordening (EU) 2018/724 is bepaald dat het aanvullend recht niet van toepassing is op de producten, als vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, een invoervergunning met vrijstelling of verlaging van douanerechten is afgegeven.
In artikel 4 lid 2 is bepaald dat het aanvullende douanerecht niet van toepassing mag zijn op de producten waarvoor de importeurs kunnen aantonen dat zij die producten vóór de datum van toepassing van een aanvullend recht uit de Verenigde Staten naar de Unie zijn uitgevoerd.

In TARIC is een maatregel 695 opgevoerd bij de betreffende goederencodes.
De Commissie van het TARIC Comité is niet genegen om invulling te geven aan de ontsnappingsclausule van artikel 4.
De commissie vindt dat de rechten geheven moeten worden en dat achteraf het bedrijfsleven maar een verzoek om terugbetaling op grond van artikel 116 DWU moet indienen dit om fraude te voorkomen.

Nederland is het daar niet mee eens aangezien daarmee een zware belasting wordt gelegd op het proces bezwaar en beroep.
Het bedrijfsleven heeft hierover ook al vele telefoontjes gepleegd bij de Douanetelefoon en de NHD.

Onderzocht is of dit in onze aangiftesystemen AGS en GPA en ons tariefsysteem DTV zo kunnen inregelen dat een lastenverzwaring voor zowel de Douane als het bedrijfsleven tot een minimum kan worden beperkt.

Gekozen oplossing:
De aangever geeft in vak 37/2 van de invoeraangifte, met de nieuwe code verbijzondering 610, aan dat hij in aanmerking komt voor ontheffing van het aanvullend recht.
Deze nieuwe code 610 is via een Business Rule gekoppeld aan een nieuwe reliefcode R0020 in DTV.
Door deze reliefcode wordt het aanvullend recht, onder middelcode A20, niet berekend.

Handhaving gaat een controleprofiel op de code 610 leggen om de Douane in de gelegenheid te stellen te controleren of er terecht een beroep wordt gedaan op de ontheffing.

Zie ook de Mededeling 7 in het Handboek Douane.

Deze change is al in productie genomen.

Bekijk dit bericht in zijn context